Dokumendikogu

Õigusaktid:

Haridusseadus (Riigi Teataja)
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (Riigi Teataja)
Kooli õppenõukogu ülesanned ja töökord (Riigi Teataja)

Gümnaasiumi tegevust reguleerivad dokumendid:

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi koolitusluba
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi põhimäärus
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi arengukava 2017-2019
Sisehindamise läbiviimise kord. Lisa 1. Lisa 2. Lisa 3. Lisa 4.

Asjaajamiskord:

Lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaat
Kohtla-Järve haridusasutustes tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakirja kehtestamine

Töötajate tegevust reguleerivad dokumendid:

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi töökorralduse kord
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi palgakorraldus
Töötajate tunnustussüsteem
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi töötajate koosseis

Õpilaste tegevust reguleerivad dokumendid:

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi kodukord
Õpiabi osutamise kord
Arenguvestluste läbiviimise kord
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ ETTEVALMISTAMISE NING HINDAMISE TINGIMUSED JA KORD (kehtib alates 3.01.2012)
Koolikapi kasutamise kord
Toitlustamise korraldamise kord

Sisehindamine ja järelevalve:

 

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi tegevuse aruanne 2016-2017
Riikliku järelevalve ettekirjutused
 (01.12.2016)
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi temaatilise järelevalve õiend (01.12.2015)
Nõuniku tagasisidearuanne Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi sisehindamise kohta 
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi riikliku temaatilise järelevalve õiendi kinnitamine
Õpilasküsitluse "Rahulolu uuring 2016/2017" tulemused

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений