Soovitused

Lapsevanematel soovitame:

 • Tutvuda tähelepanelikult dokumentidega, mis on infovihikus.
 • Külastada lapsevanematele mõeldud individuaalseid konsultatsioone ja lapsevanemate koosolekuid.
 • Tunda regulaarselt huvi oma lapse edusammude vastu, hoida sidet nii klassijuhataja kui ka aineõpetajatega.
 • Tutvuda oma lapse õpitulemustega ja kirjutada õigeaegselt allkiri päevikusse ja õpinguraamatusse.
 • Teavitada õigeaegselt klassijuhatajat või gümnaasiumi administratsiooni lapse tundidest puudumise põhjustest.  
 • Vajadusel võtta laps toidult maha, teavitades söökla töötajaid õigeaegselt telefonil 33 66 083 või kooli sekretäri telefonil 33 66 081.
 • Külastada regulaarselt kooli kodulehekülge aadressil: kjvg.edu.ee
  Osaleda gümnaasiumi juhtimises.

Lapsevanemate õigused ja kohustused 

Lapsevanematel on õigus:

 • Tutvuda gümnaasiumi põhikirja ja teiste õppeprotsessi reglementeerivate dokumentidega.
 • Tutvuda õppeprotsessi käigu ja sisuga, aga samuti oma lapse edasijõudmisega õppetöös.
 • Gümnaasiumi või õpetajaid puudutavate kaebuste korral arutada tekkinud küsimusi direktori ja õpetajaga, kellel on nendega pistmist.
 • Saada abi gümnaasiumilt oma õppe- ja kasvatustööalaste kohustuste täitmiseks.
 • Kaitsta laste õigusi ja seaduslikke huvisid.

Lapsevanemad on kohustatud:

 • Kasvatama oma lapsi humaansuse põhimõtetest lähtudes
 • Kindlustama lastele põhihariduse omandamise.
 • Kaitsma laste õigusi ja huvisid.
 • Järgima gümnaasiumi põhikirja ja sisekorraeeskirjade sätteid.
 • Mitte sekkuma põhjendamatult pedagoogilise kollektiivi töösse.

 

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений