Hoolekogu

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (01.09.2017)

§ 73. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

(11) Hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

(2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

(3) Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(5) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vauml;hemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli või gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(6) Koolis, kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe, ei kuulu hoolekogusse vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse gümnaasiumi või ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(7) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu koosseisu kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid, ning üks huvikooli õppurite esindaja. Kui sellises koolis tegutseb huvikooli õpilasomavalitsus, kuulub hoolekogusse ka selle esindaja. Kui sellises huvikoolis õpivad ka alaealised, kuulub hoolekogusse ka huvikooli lastevanemate esindaja.

(8) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

(9) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

(10) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

(11) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

 

KOHTLA-JÄRVE LINNA MUNITSIPAALKOOLIDE HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORD (KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS)

HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD

Hoolekogu liikmed
Jevgenia Maksimova
linna volikogu esindaja
Nikolai Petrovitš
kooli toetava organisatsiooni esindaja
Taisiya Modina
õppenõukogu esindaja (põhikool)
Nadežda Kiisvek
õppenõukogu esindaja (gümnaasium)
Valeri Korb
kooli toetava organisatsiooni esindaja
Erika Lindsalu
hoolekogu sekretär, gümnaasiumi lapsevanemate esindaja
Andrei Walter
hoolekogu esimehe asendaja, põhikooli lapsevanemate esindaja
Anna Sirotkina
põhikooli lapsevanemate esindaja
Sergei Lukjanov
põhikooli lapsevanemate esindaja
Maksim Tšehhonin
gümnaasiumi lapsevanemate esindaja
Daniil Starodubtsev
vilistlaste esindaja
Tatjana Lang
gümnaasiumi lapsevanemate esindaja
Maksim Spitšikov
õpilasesinduse esindaja
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Hoolekogu koosolek 15.11.2017 toimub elektrooniliselt

Päevakava: Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi palgakorralduse arutlemine ja kinnitamine
 
 
 

Hoolekogu aruanded ja protokollid:

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2017/2018

Hoolekogu aruanne - 2016/2017

Tööplaan - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 5 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 4 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2016/2017

Hoolekogu aruanne - 2015/2016

Tööplaan - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 5 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 4 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2015/2016

Tööplaan - 2015/2016

Hoolekogu aruanne - 2014/2015

Tööplaan - 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 7 - 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 6- 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 5 - 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 4- 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 2- 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2014/2015

Hoolekogu protokoll Nr. 3- 2013/2014

Hoolekogu protokoll Nr. 2- 2013/2014

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2013/2014

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2012/2013

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2012/2013

Hoolekogu aruanne 2011/2012 õppeaatsa

Hoolekogu protokoll Nr. 4 - 2011/2012

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2011/2012

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2011/2012

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2011/2012

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2010/2011

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2010/2011

Hoolekogu protokoll Nr. 5 - 2009/2010

Hoolekogu protokoll Nr. 4 - 2009/2010

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2009/2010

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2009/2010

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2009/2010

Hoolekogu aruanne 2008/2009 õppeaatsa

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2008/2009

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2008/2009

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2008/2009

Hoolekogu aruanne 2007/2008 õppeaatsa

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2007/2008

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2007/2008

 
contador de visitas счетчик посещений