Hoolekogu

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (01.09.2017)

§ 73. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

(11) Hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

(2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

(3) Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(5) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vauml;hemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli või gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(6) Koolis, kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe, ei kuulu hoolekogusse vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse gümnaasiumi või ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(7) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu koosseisu kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid, ning üks huvikooli õppurite esindaja. Kui sellises koolis tegutseb huvikooli õpilasomavalitsus, kuulub hoolekogusse ka selle esindaja. Kui sellises huvikoolis õpivad ka alaealised, kuulub hoolekogusse ka huvikooli lastevanemate esindaja.

(8) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

(9) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

(10) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

(11) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

 

KOHTLA-JÄRVE LINNA MUNITSIPAALKOOLIDE HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORD (KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS)

HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD

Hoolekogu liikmed
Valeri Korb koolipidaja esindaja
Taisiya Modina õpetajate esindaja
Nadežda Kiisvek õpetajate esindaja
Anna Sirotkina lapsevanemate esindaja
Tatjana Lang lapsevanemate esindaja
Natalja Karyagina lapsevanemate esindaja
Erika Lindsalu lapsevanemate esindaja
Daniil Starodubtsev vilistlaste esindaja
Maksim Spitšikov õpilasesinduse esindaja
Nikolai Petrovitš kooli toetava organisatsiooni esindaja
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Hoolekogu koosolek 30.08.2018 kell 17:30

Päevakava:
1. Kooli uue õppeaastaks valmisolek
2. Õppekava
3. Hoolekogu aruanne 2017/2018 õ.a. 
4. Arutelu: HK tööplaan 2018/2019 õ.a.
5. Muu
 

Hoolekogu aruanded ja protokollid:

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2018/2019

Tööplaan - 2018/2019

Hoolekogu aruanne - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 8 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 7 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 6 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 5 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 4 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2017/2018

Hoolekogu aruanne - 2016/2017

Tööplaan - 2017/2018

Hoolekogu protokoll Nr. 5 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 4 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2016/2017

Hoolekogu aruanne - 2015/2016

Tööplaan - 2016/2017

Hoolekogu protokoll Nr. 5 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 4 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 3 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 2 - 2015/2016

Hoolekogu protokoll Nr. 1 - 2015/2016

Tööplaan - 2015/2016

 
contador de visitas счетчик посещений